• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

çeýe wideo görkezişi Ekranyň egri moduly

çeýe wideo görkezişi Ekranyň egri moduly

Gysga düşündiriş:

1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

LED ýumşak modul näme?

LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeýi bilen deňeşdirilende, LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabyk maskasyndan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

LED ýumşak moduly gözlemek we ösdürmek ýokardaky meseleleri çözmek üçin amatly.LED ýumşak modula LED çeýe ekran, LED ýumşak ekran diýilýär, modulynyň ýumşaklygy bar we bukulyp we egilip bilner.“LED” ýumşak modulyň displeý prinsipi we adaty “LED” ekrany birmeňzeş, tapawudy çeýe ekranyň modulynyň ýumşaklygy we görkezilmegi we bukulmagydyr.

Adatça LED ýumşak modullar nirede ulanylýar?

1. Egri ekran

Içki ýaýly LED displeýi gaty kyn bolmasa, muny etmek has gowudyr.Polat gurluşy bir ýaýda ýasalýança, adaty LED displeý moduly bilen gurup bolýar.Şeýle-de bolsa, içki ýaý has uly bolsa ýa-da daşky ýaý gowy bolsa, adaty displeý modullary bilen edip bolmaýar we LED ýumşak modullary ulanmak iň gowusydyr.

2. Silindr görnüşli ekran

Myhmanhanalaryň, mejlisler otaglarynyň, barlaryň we ş.m. kabulhanasynda köp silindr sütünler bolar. Adatça, myhmanhananyň derejesini we atmosferasyny gowulandyrmak üçin käbir wideolary oýnamak üçin sütünlere LED displeýler oturdylýar.Adaty ekrany ýasamak gaty kyn we çylşyrymly, ýöne LED ýumşak moduly ulanmak gaty ýönekeý.

3. Tolkunlar, lentalar we ş.m. ýaly ýörite şekiller.

Tolkunly lentalar ýaly ýörite şekilleriň dizaýnlaryna köplenç duş gelinýär.Softumşak modullary ulanmak tolkunly lentalaryň täsirini has gowy görkezip biler we gurnamak has amatlydyr.

 

taslama

parametri

Bellik

Esasy parametr

piksel meýdançasy 2,5 mm  
piksel gurluşy 1R1G1B  
piksel dykyzlygy 160000 / m2  
Modulyň çözgüdi 128 (W) * 64 (H)  
Modulyň ululygy 320mm * 160mm _  

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar  
ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00700 cd / ㎡  
reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar  
Gorizontal görnüş ≥ 140 °  
dik görmek burçy ≥ 120 °  
Görünýän aralyk ≥3 metr  
Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%  
Kontrast 0003000: 1  

TERJIME EDIP BOLMAK

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3  
çal 65536  
dolandyryş aralygy Tor kabeli: 100 metr, optiki süýüm: 10 kilometr  
sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC  
Kadr ýygylygy ≥ 60HZ  
täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz _  
dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň  
Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş  

IŞLER

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat  
Adaty durmuş 50,000 sagat  
Gorag synpy IP20  
iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃  
Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl  
Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃  

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 4.2-5V  
Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz  
Iň ýokary energiýa sarp edilişi 650W / ㎡  
Ortaça sarp ediş 260W / ㎡  

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň