• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
 • 500x500zuling

Gatyň aşagy

 • Led Dance Floor Display Stage interactive Tiles Video

  “Led Dance Dance Display Stage” interaktiw plitkalar wideosy

  LED displeý we adam bilen kompýuteriň özara täsiri
  Uzak wagtlap adaty LED uly ekran tomaşaçylara “bir taraplaýyn aragatnaşyk” görnüşinde gönükdirilýär.Soňky ýyllarda täze tehnologiýalaryň ösmegi bilen ekran we adamlar indi “ýeke ok aragatnaşygy” bilen çäklenmän, “akylly täsirleşmek” bilen çäklenýärler.Bu etapda adam bilen kompýuteriň özara täsirleşiş usullary esasan ekran we tor baglanyşygy, duýgur täsir we beýleki tehnologiýalary (somatosensor tehnologiýasy, giňeldilen hakykat, ýüzi tanamak we ş.m.) öz içine alýar.

 • Led Display Floor LED Display Dance Floor LED Screen

  “Led Display” poluň “LED” displeýli tans poly “LED” ekrany

  1. Aşakdaky gapak, ýüz galkany, tok şnury we LED pol kafel ekrany modulynyň signal çyzygy ýörite işlenip düzülendir we suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Olar pes çyglylygy siňdiriş koeffisiýenti bolan çig maldan ýasalýar.Bedeniň öň we arka IP 65 suw geçirmeýän derejesine ýetip biler.

  2. “LED” akylly interaktiw pol kafel ekrany maskasy, ýokary aşaga garşylygy we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperatura garşylygy bolan import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.We mehaniki prinsip boýunça oňat skidlere garşy we ýük göteriji funksiýalar bilen bezelendir.

  3. Gaty kesmek gurnamasy, demir ýol gurnamasy, polat çarçuwany gurnamak, ýerüsti galdyrylan gurnama we oturdylan gurnama, dürli ýagdaýlara laýyk,

  4. Çuňňur tejribe sahnasyny döretmek üçin akylly induksiýa dizaýny.Daşarky interaktiw enjamlara, aňsat gurnama zerurlygy ýok (FDQunique)

 • Led Display Floor LED Display Dance Floo

  “Led Display Floor” LED “Display Dance Floo”

  (1) Elektrik energiýasyny tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak üçin LED pol kafel çyralaryny awtomatiki usulda öçüriň.Peýzacape yşyklandyrylyşy öňünden meýilleşdirilen tertipde öçürilip ýa-da öçürilip bilner ýa-da gözegçilik edilmedik işe ýetmek üçin fotoelektrik datçigi arkaly gün şöhlesiniň yşyklandyryş bahasyny kesgitlemek arkaly çyralar ýakylyp we öçürilip bilner.Elektrik energiýasyny sarp etmegi azaltmak.

  (2) Dinamiki awtomatiki garalýan akylly dolandyryş ulgamy günüň ýerli howa şertlerini awtomatiki usulda alýar we şol wagtky howa şertlerine görä yşyklandyryş sahnasynyň reňkini we ýagtylygyny awtomatiki sazlaýar.Mysal üçin, ýagyşly ýa-da dumanly günlerde yşyklandyryş dolandyryş ulgamy LED pol kafel çyralarynyň ýagtylygyny awtomatiki ýokarlandyrýar.Sowuk gyşlarda yşyklandyryş ulgamy yşykda ýyly gyzyl çyranyň paýyny artdyrýar, yssy tomusda yşyklandyryş ulgamy ýagty gök ýagtylygyň ýagtylygyndaky paýyny artdyrýar.
  .Şolaryň arasynda lampalaryň ilkinji üç görnüşiniň güýji az bolýar, adatça 10w.Batareýany zarýad bermek üçin gün energiýasyny energiýa hökmünde ulanyp bilersiňiz, soň bolsa agşam yşyk-diodly energiýa üpjün edip bilersiňiz.

 • Soft Module LED Display

  Softumşak modully LED displeý

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,
  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.
  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň
  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • led display dance 3D video interactive floor tile screen

  öňdebaryjy tans tansy 3D wideo interaktiw pol kafel ekrany

  LED interaktiw pol kafel ekrany:
  LED pol kafel ekrany, ýerüsti displeý üçin ýörite döredilen LED displeýdir.Intensokary güýçli aýak basmaga uýgunlaşyp we uzak wagtlap kadaly işlemek üçin ýük göteriji, gorag öndürijiligi we ýylylygyň ýaýramagy boýunça ýörite işlenip düzüldi.
  LED pol kafel ekrany, ýerüsti displeý üçin ýörite döredilen LED pol kafel ekranydyr.Onuň göterijilik ukyby 2T çenli, gorag derejesi IP68-e çenli, skide garşy, ýokary temperatura çydamlylygy, içerde we daşarda gurnamak we ulanmak üçin amatly
  LED interaktiw pol kafel ekranynyň induksiýa ýörelgesi:
  “LED” interaktiw pol kafel ekrany adaty pol kafel ekranyna esaslanýar we duýgur täsiriň gyzykly funksiýasyny goşýan içerki duýgur ulgamyny özbaşdak ösdürdi.“LED” interaktiw pol kafel ekrany akylly sensor çipi bilen birleşdirildi.Haçan-da bir adam pol kafeliniň ekranynda ýörese, datçik çipi adamyň maglumatyny esasy konsola gaýtaryp berýär, soňra bolsa esasy konsol degişli ekrany logiki taýdan kesgitleýär we çykarýar we adam bedeniniň hereketini yzarlap bilýär dessine şekil effekti.

 • Indoor LED Display P2mm p2.22mm p2.34mm p2.5mm p2.97mm p3mm p3.076mm p3.91mm p4mm p5mm

  Oorapyk LED displeý P2mm p2.22mm p2.34mm p2.5mm p2.97mm p3mm p3.076mm p3.91mm p4mm p5mm

  Haryt aýratynlyklary:

  1, örtükli alýumin gutusynyň tekizligi ýokary, arassalanmazdan ozal arassa

  2, ýokary täzeleniş tizligi, ýokary çal şkalasy

  3, ähli gara çyra, ýokary kontrast

  4. Janköýer we sessiz

  5, bökdençsiz tikiş, çalt gurnamak

  6, LED yşyklar: SMD doly reňkli 1212 seriýaly, ýokary derejeli çip gaplaýyş LED çyralaryny dünýä belli öndürijilerden peýdalanyp, müşderilere dürli saýlawlary hödürleýär.Şol bir wagtyň özünde, ekranyň hyzmat ediş möhleti we görkeziş hili doly kepillendirilýär.

  7, IC sürüjisi: ýokary täzeleniş tizligi, ýokary çal hemişelik tok sürüjisi IC, ajaýyp sürüjilik öndürijiligi, durnukly we ygtybarly dünýäde meşhur ýokary öndürijileri ulanmak.

  8, PCB tagtasy

  Köp gatly zynjyr dizaýny, hatda lampa tagtasynyň häzirki paýlanyşyny, ýylylygyň gowy ýaýramagyny üpjün edýär, pes çal reňkde reňk blokunyň öňüni alýar we elektromagnit päsgelçilik ukybyny güýçlendirýär.Plastinka senagatynyň ýokary hilli öndürijileri: sheng Yi, kingboard (KB) we ş.m.

  9, birleşdiriji: ýokary hilli 3U altyn çaýylan birleşdirijini ulanmak, gutyda sim hatary ýok, durnukly we ygtybarly.

  10, sürüji we dolandyryş: her modul garaşsyz dolandyryş kartoçkasyny dolandyrýar, has ýokary integrasiýa, has güýçli durnuklylyk, has gowy görkeziş effekti, ýokary täzelenme, ýörite 14BIT ýokary çal derejesi, ýokary täzelenme sürüjisi hemişelik tok IC, üýtgeşik boş zynjyr, LED goraýar, köpelmeginiň öňüni alýar. ;Goldaw ulgamynyň köp sanly ätiýaçlyk nusgasy, nokat hroma düzedişi boýunça modul nokady, elektrik üpjünçiligi goşa ätiýaçlyk.

 • Outdoor Waterproof Led Video Display Screen Dance Floor

  Açyk suw geçirmeýän wideo ekrany tans tansy

  1. Aşakdaky gapak, ýüz galkany, tok şnury we LED pol kafel ekrany modulynyň signal çyzygy ýörite işlenip düzülendir we suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Olar pes çyglylygy siňdiriş koeffisiýenti bolan çig maldan ýasalýar.Bedeniň öň we arka IP 65 suw geçirmeýän derejesine ýetip biler.

  2. “LED” akylly interaktiw pol kafel ekrany maskasy, ýokary aşaga garşylygy we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperatura garşylygy bolan import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.We mehaniki prinsip boýunça oňat skidlere garşy we ýük göteriji funksiýalar bilen bezelendir.

  3. Gaty kesmek gurnamasy, demir ýol gurnamasy, polat çarçuwany gurnamak, ýerüsti galdyrylan gurnama we oturdylan gurnama, dürli ýagdaýlara laýyk,

  4. Çuňňur tejribe sahnasyny döretmek üçin akylly induksiýa dizaýny.Daşarky interaktiw enjamlara, aňsat gurnama zerurlygy ýok (FDQunique)

 • LED Stage Brick light DJ Show Club Lamp Dancing

  LED basgançak kerpiç çyrasy DJ Show Club çyra tansy

  1. Aşakdaky gapak, ýüz galkany, tok şnury we LED pol kafel ekrany modulynyň signal çyzygy ýörite işlenip düzülendir we suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Olar pes çyglylygy siňdiriş koeffisiýenti bolan çig maldan ýasalýar.Bedeniň öň we arka IP 65 suw geçirmeýän derejesine ýetip biler.

  2. “LED” akylly interaktiw pol kafel ekrany maskasy, ýokary aşaga garşylygy we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperatura garşylygy bolan import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.We mehaniki prinsip boýunça oňat skidlere garşy we ýük göteriji funksiýalar bilen bezelendir.

  3. Gaty kesmek gurnamasy, demir ýol gurnamasy, polat çarçuwany gurnamak, ýerüsti galdyrylan gurnama we oturdylan gurnama, dürli ýagdaýlara laýyk,

  4. Çuňňur tejribe sahnasyny döretmek üçin akylly induksiýa dizaýny.Daşarky interaktiw enjamlara, aňsat gurnama zerurlygy ýok (FDQunique)

 • Led Video Display Waterproof Screen Dance Floor

  Suw geçirmeýän ekran tans meýdançasynda wideo görkezilýär

  1. Aşakdaky gapak, ýüz galkany, tok şnury we LED pol kafel ekrany modulynyň signal çyzygy ýörite işlenip düzülendir we suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Olar pes çyglylygy siňdiriş koeffisiýenti bolan çig maldan ýasalýar.Bedeniň öň we arka IP 65 suw geçirmeýän derejesine ýetip biler.

  2. “LED” akylly interaktiw pol kafel ekrany maskasy, ýokary aşaga garşylygy we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperatura garşylygy bolan import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.We mehaniki prinsip boýunça oňat skidlere garşy we ýük göteriji funksiýalar bilen bezelendir.

  3. Gaty kesmek gurnamasy, demir ýol gurnamasy, polat çarçuwany gurnamak, ýerüsti galdyrylan gurnama we oturdylan gurnama, dürli ýagdaýlara laýyk,

  4. Çuňňur tejribe sahnasyny döretmek üçin akylly induksiýa dizaýny.Daşarky interaktiw enjamlara, aňsat gurnama zerurlygy ýok (FDQunique)