• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

“LED” ekrany ýapyk kiçi meýdança ýokary kesgitleme

“LED” ekrany ýapyk kiçi meýdança ýokary kesgitleme

Gysga düşündiriş:

LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

1. Ölen ýagtylygyň tizligini netijeli azaltmak we ekranyň durnuklylygyny üpjün etmek.

Senagat ülňülerine görä, adaty LED displeýleriň ölen ýagtylyk tizligi 10 000-den 1-e ýetýär, ýöne kiçi göwrümli LED displeýleri wagtlaýyn edip bilmeýär.Görüp bolmaýarŞonuň üçin kiçi göwrümli LED displeýlerde ölen çyralaryň paýy uzak möhletleýin ulanylyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 1 / 100,000 ýa-da 1 / 10,000,000-de dolandyrylmalydyr.Otherwiseogsam, belli bir wagtyň içinde köp mukdarda öli çyralar peýda bolsa, ulanyjy ony kabul edip bilmez.

2. Pes ýagtylyga we ýokary çal reňklere ýetiň.

Adamlaryň datçikleriniň açyk yşyklandyryşdan ýagtylyk üçin dürli talaplaryň bardygyny, täzeleniş nyrhlaryny we energiýa tygşytlaýjy talaplary talap edýändigini, içerde yşyklandyryş bolsa ýagtylygy peseltmelidigini bilýär.Synaglar, adamyň göz datçikleriniň nukdaýnazaryndan yşyk-diodly lampalaryň (işjeň ýagtylyk çeşmesi) passiw ýagtylyk çeşmelerinden 2 esse ýagtydygyny görkezýär.Specificörite maglumatlar barada aýdylanda, otaga girýän kiçi göwrümli LED displeýleriň iň gowy ýagtylygy 200-400cd / m2.Şeýle-de bolsa, ýagtylygyň peselmegi sebäpli dörän çal reňkiň ýitmegi tehniki goşundylary hem talap edýär.

3. Ulgam elektrik üpjünçiliginiň goşa ätiýaçlygy.

Ownuk-uşak LED displeýiň islendik modulyny öň tarapdan bejerip bolýar, abatlamagy has çalt we amatly edýär;abatlaýyş tizligi adaty önümlerden 5 esse çalt, işleýşi durnukly, şowsuzlyk derejesi ylalaşylýar we uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün etmek üçin elektrik üpjünçiligi we signal iki taraplaýyn goldanýar.7 * 24 sagat üznüksiz işe goldaw beriň.

4. Ulgam ygtyýaryny we köp signally we çylşyrymly signal displeýini we dolandyryşy goldaň.

Açyk displeýler bilen deňeşdirilende, kiçi göwrümli LED displeý signallary uzak signal signallaryny, ýerli giriş signallaryny we köp adamly girişi talap edýän köp ýerli wideo konferensiýalary ýaly köp signally giriş we çylşyrymly signal giriş aýratynlyklaryna eýe.Synaglar, köp signally elýeterliligi gazanmak üçin bölünen ekran shemasynyň kabul edilmeginiň signal standartyny peseldjekdigini subut etdi.Birnäçe signallaryň we çylşyrymly signallaryň giriş meselesini nädip çözmeli, kiçi göwrümli LED displeýleriň tehniki goldawyny talap edýär.

5. Düşnüksiz tikiş we çalt düzediş gazanmak.

Ownuk-uşak LED displeýleriň iň uly artykmaçlygy üznüksiz, ýöne bölmek üçin talaplar has ýokary.Suwuk kristal üçin, bölüniş birmeňzeş bolsa, hiç hili mesele bolmaz we tikiş göze ilmeýär.Smallöne kiçi göwrümli LED displeýleri muny edip bilmeýär.Modullar gaty gysylsa, açyk çyzyklar peýda bolar we modullar gidenden soň garaňky çyzyklar peýda bolar.Şonuň üçin laýyk bölünişigi tapmak kyn.Şonuň üçin gaýtadan işlemek tehnologiýasy, kalibrleme tehnologiýasy, guty korpusynyň netijeliligi we oňat utgaşmasy üçin belli bir kepillik bermeli.

taslama

parametri

Bellik

Esasy parametr

piksel meýdançasy 2mm  
piksel gurluşy 1R1G1B  
piksel dykyzlygy 25 0000 / m2  
Modulyň çözgüdi 160 (W) * 80 (H)  
Modulyň ululygy 320mm * 160mm _  

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar  
ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00700 cd / ㎡  
reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar  
Gorizontal görnüş ≥ 140 °  
dik görmek burçy ≥ 120 °  
Görünýän aralyk ≥3 metr  
Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%  
Kontrast 0003000: 1  

TERJIME EDIP BOLMAK

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3  
çal 65536  
dolandyryş aralygy Tor kabeli: 100 metr, optiki süýüm: 10 kilometr  
sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC  
Kadr ýygylygy ≥ 60HZ  
täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz  
dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň  
Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş  

Makeasamak

ulanmak

ginseng

sany

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat  
Adaty durmuş 50,000 sagat  
Gorag synpy IP20  
iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃  
Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl  
Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃  

Elektrik

gaz

ginseng

sany

Işleýän naprýa .eniýe DC 4.2-5V  
Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz  
Iň ýokary energiýa sarp edilişi 650W / ㎡  
Ortaça sarp ediş 260W / ㎡  

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň