• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

gurşunly ekran P3.91 / P4.81 ýapyk ekran

gurşunly ekran P3.91 / P4.81 ýapyk ekran

Gysga düşündiriş:

LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

1. Tekizlik: Görkezilen şekiliň ýoýulmazlygyny üpjün etmek üçin doly reňkli LED displeýiň ýüzüni mm 1mm aralykda tekiz saklamaly we ýerli görkezişler ýa-da depressiýalar ekranyň görüniş burçunyň üýtgemegine sebäp bolar.Birmeňzeşligiň hili esasan prosese baglydyr.

2. Görüş burçy: ýapyk doly reňkli LED displeýiň görüniş burçy 800cd-den ýokary bolmaly, ekranyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin açyk reňkli LED displeýiň görüniş burçy 1500cd / sag-dan ýokary bolmaly, ýogsam, görmek burçy sebäpli gaty kiçi bolsa, surat açyk görkezilmez.LED turbanyň ululygyna täsir edýän esasy faktor, ölmegiň hilidir.Görkeziş burçunyň ululygy ekranda tomaşaçylaryň sanyny gönüden-göni kesgitleýär, şonuň üçin näçe uly bolsa şonça gowy.Görüniş burçy, esasan, ýadro gaplanyşyna baglydyr.

3. Ak balans effekti: Ak balans effekti LED doly reňkli displeýiň möhüm görkezijisidir.Hromatiki taýdan gyzyl, ýaşyl we gök esasy reňkleriň gatnaşygy 1: 4.6: 0.16.Hakyky gatnaşygy birneme gyşarsa, ak deňagramlylygyň gyşarmasy bolar.Umuman, akyň gök ýa-da sarymtyl-ýaşyldygyna üns bermeli..Ekranyň reňkini dolandyrmak ulgamy ak deňagramlylyga täsir edýän esasy faktor bolup, reňk reňkiň köpelmegine täsir edýär.

4. Hromany dikeltmek: Hromany dikeltmek, ekranyň reňkiniň dikeldilmegini aňladýar, ýagny ekranyň hromatikasy, oýnamagyň çeşmesiniň hromatikasyna ýokary derejede laýyk gelýär, şonuň üçin effekti üpjün edýär.

5. Jübüt bulgurlaryň we ölen nokatlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny: jübüt bulgurlar köplenç doly reňkli LED displeýlerinde ýa-da köplenç peýda bolýan kiçijik gara dörtburçly bulgurlara degişlidir.Programmanyň hiliniň pesliginiň sebäbi.Ölü ýer, doly reňkli LED displeýinde köplenç peýda bolýan gara ýeri aňladýar, ýagny hemişe açyk we onuň sany esasan öleniň hiline baglydyr.

6. Reňk bloky bilen ýa-da bolmazdan: Hiç bir reňk bloky goňşy modullaryň arasynda uly reňk tapawudynyň bardygyny aňlatmaýar, reňk öwrülişi modullaryň birliginde, dolandyryş ulgamy kämil däl, çal derejesi pes we skaner ýygylygy pes , reňk blokynyň ýoklugyna sebäp bolýar.esasy sebäbi.

taslama

parametri

Bellik

Esasy parametr

piksel meýdançasy 2mm  
piksel gurluşy 1R1G1B  
piksel dykyzlygy 25 0000 / m2  
Modulyň çözgüdi 160 (W) * 80 (H)  
Modulyň ululygy 320mm * 160mm _  

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar  
ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00700 cd / ㎡  
reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar  
Gorizontal görnüş ≥ 140 °  
dik görmek burçy ≥ 120 °  
Görünýän aralyk ≥3 metr  
Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%  
Kontrast 0003000: 1  

TERJIME EDIP BOLMAK

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3  
çal 65536  
dolandyryş aralygy Tor kabeli: 100 metr, optiki süýüm: 10 kilometr  
sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC  
Kadr ýygylygy ≥ 60HZ  
täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz  
dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň  
Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş  

Makeasamak

ulanmak

ginseng

sany

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat  
Adaty durmuş 50,000 sagat  
Gorag synpy IP20  
iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃  
Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl  
Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃  

Elektrik

gaz

ginseng

sany

Işleýän naprýa .eniýe DC 4.2-5V  
Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz  
Iň ýokary energiýa sarp edilişi 650W / ㎡  
Ortaça sarp ediş 260W / ㎡  

LED ýumşak modullar hakda näçe bilýärsiňiz?

LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.

LED ýumşak modulyň ýörite şekilli ekranyň birikdiriş ýüzügi adaty ekran ekranyndan tapawutlanýar.Adaty PCB tagtasy aýna süýümli materialdan ýasalýar, çeýe modul ýokary güýçli gulplama we birleşdiriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar we çeýe izolýasiýa substratyndan çeýe FPC zynjyry saýlanýar.Tagta, maska ​​we aşaky gabyk, rezinden ýasalyp, ýokary güýçli gysylmaga we ýoýulmaga garşy mümkinçiliklere eýe bolup, "mowzukda, burçlarda we burçlarda oýnamak" ýaly dürli kyn meseleleri doly çözüp biler.

Softumşak ekranyň optoelektroniki LED ýumşak modulyny gözlemek we ösdürmek ýokardaky meseleleri aňsatlyk bilen çözmekdir.LED ýumşak modula LED çeýe ekran, LED ýumşak ekran diýilýär, modulynyň çeýeligi bar we bukulyp we egilip bilner.“LED” ýumşak modulyň displeý prinsipi we adaty “LED” ekrany birmeňzeş, tapawudy çeýe ekranyň modulynyň ýumşaklygy we görkezilmegi we bukulmagydyr.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň