• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

LED basgançak kerpiç çyrasy DJ Show Club çyra tansy

LED basgançak kerpiç çyrasy DJ Show Club çyra tansy

Gysga düşündiriş:

1. Aşakdaky gapak, ýüz galkany, tok şnury we LED pol kafel ekrany modulynyň signal çyzygy ýörite işlenip düzülendir we suw geçirmeýän we çyglylyga garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Olar pes çyglylygy siňdiriş koeffisiýenti bolan çig maldan ýasalýar.Bedeniň öň we arka IP 65 suw geçirmeýän derejesine ýetip biler.

2. “LED” akylly interaktiw pol kafel ekrany maskasy, ýokary aşaga garşylygy we çeýeligi, şeýle hem ýokary we pes temperatura garşylygy bolan import edilýän kompýuter materiallaryndan ýasalýar.We mehaniki prinsip boýunça oňat skidlere garşy we ýük göteriji funksiýalar bilen bezelendir.

3. Gaty kesmek gurnamasy, demir ýol gurnamasy, polat çarçuwany gurnamak, ýerüsti galdyrylan gurnama we oturdylan gurnama, dürli ýagdaýlara laýyk,

4. Çuňňur tejribe sahnasyny döretmek üçin akylly induksiýa dizaýny.Daşarky interaktiw enjamlara, aňsat gurnama zerurlygy ýok (FDQunique)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Meýdança: Içerki P2.97 P3.91 P4.81

Modulyň ululygy: 250x250mm

Daşky P3.91 P4.81

Gutynyň ululygy: 500 * 500 500 * 1000

1 (1)

Önümiň spesifikasiýasy

Sahna görkeziş enjamlarynyň täze görnüşi hökmünde, ýokary derejeli alýuminiý garyndysyndan, ösen elektroniki keramika we beýleki materiallardan ýasalan ylym seýilgählerinde, myhmanhanalarda, barlarda, toýlarda, uly konsertlerde LED pol kafel ekrany giňden ulanylýar.

Sanly tehnologiýany öz içine alýan ýylylyk geçiriji we ýylylygyň ýaýramagy, mikrokompýuteriň doly sanly gaýtadan işlenişini, binalarda, perde diwarlarynda, ýaşaýyş ýerlerinde, söwda meýdançalarynda, ýokary derejeli ofis binalarynda, köprülerde, awtoulag ýollarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýan mikrokompýuteriň doly sanly gaýtadan işlenişini, öňdebaryjy zynjyry goramak enjamlaryny ulanyp binagärlik yşyklandyryşy;medeni landşaft, baglar, syýahatçylyk ýerleri we beýleki peýzacape bezeg yşyklandyryşlary;barlar, KTV we beýleki dynç alyş klublary, önüm çykarylyşy, T-sahna ýollary, sahna çykyşlary, agşam oturylyşyklary, konsert bezegi, mahabat, metbugat bezegi we beýleki täjirçilik yşyklandyryş yşyklary

1. LED pol kafeliniň reňkli ekrany sanly ýerüsti görkeziş enjamydyr.Resolutionokary çözgütli ýumşak reňk görkeziş effektini amala aşyrmak üçin wideo sinhronizasiýa dolandyryş usulyny kabul edýär we wirtual abadanlaşdyryş we ýerine ýetiriş täsiriniň ajaýyp kombinasiýasyny tamamlaýar;ýokary intensiwlikli Tempered aýna maskasyny, berk alýumin garyndy goldaw enjamyny kabul edýär,

2. loadük göterijilik ukyby 1 tonnadan gowrak, gönüden-göni basyp boljak täsir garşylygy güýçli;çalt sökmegiň we ýygnamagyň modul dizaýny we ajaýyp öndürijilikli gorag gurluşy üznüksiz baglanyşygy we tötänleýin utgaşmany amala aşyryp biler.Bu önüm ýerine ýetiriş tapgyrynyň dürli görnüşleri üçin amatly: diskoteka sahnasy, T-stol, konsert sahnasy we teatr sahnasy we ş.m.

P3.91LDE pol kafel ekranymyz induksiýa täsir ediş funksiýasyny goşdy.LED pol kafel ekrany basyş datçikleri, kuwwatly datçikler ýa-da infragyzyl datçikler ýaly enjamlar bilen ýüklenendir.Haçan-da bir adam pol kafeliniň ekranynda hereket etse, datçik adamyň ýagdaýyny duýup biler we trigger maglumatyny esasy gözegçä, soňra bolsa esasy gözegçilik ediji logika höküm çykarylandan soň degişli ekran effektini çykaryp biler.

Mysal üçin, infragyzyl duýgurlygyň kömegi bilen adamlaryň hereketleriniň traýektoriýasyny yzarlamak we hakyky wagtda surat effektlerini görkezmek üçin aktýorlar we tomaşaçylaryň ýöremegi ýaly effektlere ýetmek üçin adam bedeniniň hereketlerini yzarlamak bolýar, aýaklarynyň aşagynda suw bölekleri, güller gülleýär.

Gat kafel ekrany:

1. Çalt we çeýe gurnama: guralsyz göni demir ýol gurmak.2. loadokary göterijilik kuwwaty: ýük göterijilik ukyby 1 tonnadan ýokarydyr.3. Easyeňil tehniki hyzmat: gönüden-göni alyş-çalyş üçin ýanaşyk şkaflary sökmegiň zerurlygy ýok 4. contrastokary kontrast: tehniki dizaýn maskasy, oýnamak effektiniň ýüz galkany, süýşmeýän we ýalpyldawuk.

P 4.81 açyk pol kafel ekrany parametr tablisasy

seriýa belgisi

ady

taslama

Tehniki görkezijiler

1

LED turba

Çyra monjuk görnüşi SMD1 921

2

piksel kompozisiýasy

Tertipleşmek dik

3

Piksel turba aralygy 4.81 mm

4

piksel kompozisiýasy 1R1G1B

5

esasy reňk düzümi Gyzyl, ýaşyl, gök üç esasy reňk

6

fiziki dykyzlygy 43264 bal / ㎡

7

modul

Gutynyň ululygy

Modulyň ululygy 250 × 250X15 beýiklik mm (uzynlygy X ini X galyňlygy)

8

Modulyň çözgüdi 52 ini × 52 beýiklik (nokatlar)

9

Gutynyň ululygy Demir guty aýak gurnamak 1000x500mm

10

gaçmak nokady ≤4 / 100000

11

Bölüm modulynyň tikişi Gurluş plitalarynyň arasyndaky boşlugyň ululygy birmeňzeş we mm1 mm

12

iň gowy aralyk 7-20 metr

13

perspektiwaly Gorizontal 120 °, dik 120 °

14

Faceerüsti gödeklik Iň ýokary ýalňyşlyk ≤ 1 mm

15

Ekranyň üstündäki syýa reňki yzygiderli syýa reňki

16

birmeňzeşligi Modulyň ýagtylygy birmeňzeşdir

17

Daşky gurşawy ulanyň

daşky gurşawyň temperaturasy -20 ° ~ 50 °

18

Otnositel çyglylyk 25 ° ~ 95 °

19

elektrik üpjünçiligi

Giriş naprýa .eniýesi (AC) 220V, ± 10%

20

Eartheriň syzmagy tok <3Ma

ýigrimi bir

giriş ýygylygy 50 / 60HZ

ýigrimi iki

ortaça güýç 3 5 0W / ㎡

ýigrimi üç

iň ýokary güýç 800W / ㎡

25

dolandyrmagyň usuly Kompýuter VGA bilen sinhronlamak (sinhronlamak)

26

Dolandyryş ulgamy DVI grafiki karta + doly reňk dolandyryş kartasy + optiki süýümli geçiriş

27

Giriş Kompýuter we beýleki periferiýa enjamlary, VGA, HDMI, DVI we ş.m.

29

täzeleniş tizligi 1920hz

30

Çal reňk / reňk 8192-nji dereje

31

Ekranyň doly ýagtylygy 35 00cd / ㎡

32

hyzmat ömri 100,000 sagatdan gowrak

33

Mazmuny görkez Wideo DVD, VCD, telewizor, suratlar, tekst, animasiýa we başgalar.

34

Üznüksiz kynçylyksyz iş wagty 0010000 sagat

35

 

interfeýsi Standart Ethermer tor interfeýsi (Gigabit)

36

  Aragatnaşyk serişdesi, dolandyryş aralygy Multimodly süýüm <500m, ýeke re modeimli süýümli geçiriş <30km, 5-nji kategoriýa kabeli <100m

37

  goramak tehnologiýasy Suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, tozana garşy, poslama garşy, statiki, ýyldyrym çydamly, şol bir wagtyň özünde aşa tokly / gysga utgaşdyryjy, aşa woltly, woltly däl gorag funksiýalary

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň