• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

Açyk meýdanda çyra çyrasy köçe yşyk tagtasy

Açyk meýdanda çyra çyrasy köçe yşyk tagtasy

Gysga düşündiriş:

“LED” yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly guty materialyny we şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan, gutynyň üstü poslama garşy.Mundan başga-da, ýygnamak üçin standartlaşdyrylan modullar ulanylýar we çyranyň üstü ýelimlenýär we açyk gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýär.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

Mundan başga-da, ýagty polýusyň ekrany, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak bilen Windows, Android, IOS ulgamlary üçin amatly terminaly LED yşyk polýusyny takyk dolandyryp bilýän akylly dolandyryş ulgamyna esaslanýar. daşky gurşaw ýagtylygyny duýmak, daşky gurşawyň gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýeliň tizligi, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Daşky LED displeýi gurnamak we tehniki hyzmat etmek usullary
Şeýle hem, açyk LED bellik tagtalarynyň tehniki hyzmatyny we berkitme usullaryny paýlaşalyň:

1. Gaznany giňeltmek usuly: Beton berkitme ýa-da demirbeton berkitme gurmak bilen, açyk LED bellik tagtasynyň aşaky binýadynyň meýdany köpelýär we kiçi aşaky meýdanyň we rulmanyň ýeterlik bolmazlygy sebäpli binýadyň deň däl çözülmegi. bildiriş binýadynyň kuwwaty üýtgedilýär.

2. Çukuryň düýbüni tutmak usuly: Beton düýbüniň aşagyndaky çukury gazandan soň göni guýulýar.

3. Üýşmek üçin berkitme usuly: statiki basyş sütünleri, hereketlendiriji üýşmeleňler we bildiriş tagtasynyň düýbüniň aşaky böleginde ýa-da iki gapdalynda dürli üýşmeleňler gurmak arkaly binýady berkitmegiň usuly.

4. Dökülýän berkidiş usuly: Himiki süýüm düýbüne deň derejede sanjym edilýär we asyl boş toprak ýa-da çatryklar sementlenýär we berkidilýär, şonuň üçin binýadyň göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak we suw geçirmeýän we geçmezlik täsirini gazanmak üçin.

Defleksiýany düzetmek, açyk LED bellik tagtalarynyň ýapylmagyny düzetmek maksadyna ýetmek üçin, egilen binýady tersine egirmek üçin emeli serişdeleri ulanmakdyr.Açyk tagtalaryň düýbüni düzetmek üçin köplenç ulanylýan iki usul bar:

1. Zor bilen gonmagy düzetmek usuly: has köp oturymly açyk LED bellik tagtasynyň bir gapdalynda çökmeginiň öňüni almak we beýleki tarapdan mejbury gonmak çäreleri görmek.Zor bilen gonmagyň usullary şulary öz içine alýar: polatdan ýasalan gaplary ýa-da daşlary ýüklemek, kantilýwer şöhlelerini gurmak, mejbury gonmak üçin toprak gazmak we gyşarmany düzetmek üçin suw sanjymlary.

2. Götermegi düzetmek usuly: inedapylan bildiriş tagtasynyň düýbüniň uly bir bölegi bolan bölekde, dikeltmek maksadyna ýetmek üçin bellik tagtasynyň her böleginiň göteriş mukdaryny sazlaň. asyl ýagdaýy

Açyk LED displeý programmalarynyň adaty wekili hökmünde açyk LED bellik tagtalary, aňsat tehniki hyzmat, energiýa tygşytlamak, durnukly we ygtybarly işlemek sebäpli köp ugurlar üçin amatlydyr.Esasan, umumy LED displeýleriň köp görnüşi bar, ýöne haýsysyna garamazdan, reňkli öwüşgin çaýkanýan şäherde ajaýyp görnüşdir.

Açyk bildiriş tagtalaryny gowy ulanmak üçin gurnamak we düzetmek zerurdyr.Tehniki gurluşyk işgärleri üçin açyk gurluşyk we mahabat ekranlaryna hyzmat etmek endiklerini bilmek, iş mahabatynyň we maglumat ýaýramagynyň netijeli ösmegine kömek eder we tehniki gurluşyk işgärleriniň Aýratynam tanyş bolmagy zerurdyr, gurnamada dört ädim bar. açyk tagtada LED elektron displeýleri: sahypany derňemek, enjamlary gurmak, gurnamak we işe girizmek.

Ilki bilen, hakyky ýagdaýa görä meýdan gözlegini geçirmeli.Hususan-da, açyk LED displeý gurulmazdan ozal, belli bir gurşawa, topografiýa, ýagty şöhlelenme diapazonyna, ýagtylygyň kabul edilişine we beýleki parametrlerine görä synagdan geçirilmelidir.Serkerdebaşy enjamlaryň kadaly we durnukly ulanylmagyny üpjün etmek üçin bitewi ýokarlandyryş meýilnamasyny ýerine ýetirýär.Has laýyk usuly kabul etmek üçin dürli ýagdaýlara başgaça seredilýär.

Ikinjiden, ýerdäki gözlegiň netijelerine görä anyk meýilnama kesgitlenenden soň, LED enjamlarynyň gurluşygyny amala aşyrarys.Käbir açyk LED bellik tagtalaryny gurmak üçin diwar mahabat ekranlaryny, asma mahabat ekranlaryny we üçek mahabat ekranlaryny tapawutlandyrmalydyrys.Hakyky gurnamada, uzaklyga we beýiklige görä segmentli götermek üçin kranlar we göterijiler ulanylmaly we şol bir wagtyň özünde ýokardaky işgärler biri-biri bilen hyzmatdaşlyk etmeli.Highokary belentlikde işlemek üçin LED mahabat ekrany üçin has gowy gurnama we ulanmak prosesi bar.Gurluşyk döwründe howpsuzlyk we arassa işlemek ilkinji talaplardyr.

Gurluşyk tamamlanandan soň, iň gowy geçiriş effektini gazanmak üçin ýagty şöhlelenme diapazonyny düzetmeli.Dürli radiasiýa diapazonlary sebäpli, LED ekranlaryň görmek burçlary hem başga.Açyk LED displeý ekranlarynyň durnukly gurnama işleri, meýdan kabul ediş ukybyna we adaty görmek burç aralygyna laýyklykda amala aşyrylmalydyr, şonuň üçin her tarapdan adaty ýagtylygy we ýagtylygy görüp bilersiňiz.Deňagramly şekiller, subtitr maglumatlary, uly görmek burçy we degişli ýagtylyk artykmaçlyklary artdyryp biler.

Ahyrynda, göwnejaý eltmek üçin, yzygiderli gözegçilik we tehniki hyzmat etmeli.Soňky synag, LED displeýi izolýasiýa, ýylylygyň ýaýramagy gatlagy, LED displeýinde suw geçirmeýän örtük, ekranyň üstünde ýagyşdan goraýan ýer, iki tarapdaky ýylylyk bölüniş meýdançasy, elektrik üpjünçiligi liniýasy we ş.m. ýaly köp ugurlary öz içine alýar. Bu esasy komponentler tutuş durnuklylygy emele getirýär.Gowy grafiki görkeziş.Elbetde, soňraky tehniki hyzmat hem gaty möhümdir.Bu bölekler üçin bitewi dolandyryş we tehniki hyzmat etmeli.Haçan-da önüm poslananda, durnuksyz ýa-da zaýalananda, tutuş ekranyň howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin wagtynda çalşylmalydyr.

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 2,5 mm _

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 160000 / m2

 

Modulyň çözgüdi 128 (W) * 64 (H)

 

Modulyň ululygy 320mm * 160mm _

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy ≥ 5 0 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 120 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 000 5 000: 1

 

 

 

GÖRNÜŞ PARAMETERI

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 16Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

IŞLER PARAMETERI

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy Öň IP65, yzky IP43

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 8 5 0W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 350W / ㎡

 

 

1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (11)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň