• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

ýapyk ekran ekrany ýapyk ekran sahnasynyň kärendesi

ýapyk ekran ekrany ýapyk ekran sahnasynyň kärendesi

Gysga düşündiriş:

1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

LED ekranyň düýbünden gara bolmagynyň sebäbi näme?
Dolandyryş ulgamyny ulanmagyň barşynda, LED ekranyň düýbünden gara bolmagy hadysasyna duş gelýäris.Şol bir hadysa dürli sebäplere görä döräp biler, hatda ekranyň garalmagy prosesi işe ýa-da daşky gurşawa üýtgäp biler.Mysal üçin, işledilen badyna gara bolup biler, ýüklemek prosesinde gara reňkde ýa-da iberilenden soň gara reňkde bolup biler.
1. Dolandyryş ulgamyny goşmak bilen ähli enjamlaryň dogry işleýändigine göz ýetiriň.(+5, tersine ýa-da ýalňyşmaň)
2. Dolandyryjyny birikdirmek üçin ulanylýan seriýa kabeliniň gowşakdygyny ýa-da ýykylýandygyny gaýtalap tassyklaň.
3. LED dolandyryş ekrany bilen esasy dolandyryş kartasyna birikdirilen HUB paýlaýyş tagtasynyň berk birikdirilendigini we yza çekilendigini barlaň we tassyklaň.
2. LED displeýiň ekrany ýaňy işledilende ýa-da ekranyň suraty bulaşyk bolanda birnäçe sekundyň dowamynda açyk çyzygyň sebäbi näme?
Ekranyň dolandyryjysy kompýutere, HUB paýlaýyş tagtasyna we ekrana dogry birikdirilenden soň, kadaly işlemegi üçin kontrolleýere + 5V güýç bermeli (bu wagt 220V naprýa .eniýe bilen göni birikdirmäň).Birnäçe sekuntlap ​​açyk çyzyk ýa-da "bulaşyk ekran" peýda bolýar, bu adaty synag hadysasy bolup, ulanyja ekranyň kadaly açyljakdygyny we işlejekdigini ýatladýar.2 sekundyň içinde bu hadysa awtomatiki usulda ýok ediler we ekran adaty iş ýagdaýyna girer.
3. Gurluş tagtasynyň tutuş ekranynyň ýagty we garaňky däldiginiň sebäbi
1. Elektrik birikmesi kabeliniň, gurluş tagtalarynyň we güýç modulynyň görkeziji çyrasynyň arasyndaky 26P kabeliň kadalydygyny wizual gözden geçiriň.
2. Içki bölüm tagtasynyň adaty naprýa .eniýeniň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin multimetri ulanyň, soňra bolsa içki güýç modulynyň naprýa outputeniýesiniň kadalydygyny barlaň.Notok bolsa, güýç modulynyň erbetdigi aýdylýar.
3. Elektrik üpjünçiligi modulynyň naprýa .eniýesi pes bolanda, naprýa .eniýäni standart derejä ýetirmek üçin inçe sazlamany (görkeziji çyranyň ýanyndaky güýç modulyny gowy sazlamak) sazlaň.
4. loadüklemezlik ýa-da aragatnaşyk saklamazlygyň sebäbi näme?
Aragatnaşygyň näsazlygynyň we ýüklenmezligiň sebäpleri takmynan birmeňzeş, aşakdaky sebäplere görä bolup biler.Sanawdaky zatlary amal bilen deňeşdirmegiňizi haýyş edýäris:
1. Dolandyryş ulgamynyň enjamlarynyň dogry işleýändigine göz ýetiriň.
2. Dolandyryjyny birikdirmek üçin ulanylýan seriýa kabeliniň krossower däl-de, göni kabeldigini barlaň we tassyklaň.
3. Seriýa port kabeliniň bitewidigini we iki ujunyň hem boş däldigini ýa-da ýykylmaýandygyny barlaň we tassyklaň.
4. Dogry önüm modelini saýlaň, geçiriş usulyny dogry ediň, seriýa port belgisini dogry düzüň, LED displeý dolandyryş programma üpjünçiligine we saýlan dolandyryş kartaňyza görä yzygiderli geçiriş tizligini saýlaň we programma üpjünçiliginde dolandyrylýan DIP wyklýuçatel diagrammasyna laýyklykda dogry belläň. adres bölekleri we ulgam enjamynda yzygiderli geçiriş tizligi.
5. Jumper gapagynyň boşdugyny ýa-da gaçýandygyny barlaň;jumper gapagy boş bolmasa, jumper gapagynyň ugrunyň dogrudygyna göz ýetiriň.
6. aboveokardaky gözden geçirişden we düzedişden soňam ýükläp bilmese, birikdirilen kompýuteriň seriýa portunyň ýa-da dolandyryş ulgamynyň enjamlarynyň zaýalanandygyny ýa-da kompýuter öndürijisine ýa-da gözegçiligine gaýtarylmalydygyny tassyklamak üçin multimetr ulanyň. ulgamy.Enjamyň yzyna gaýtarylmagy.

taslama

parametri

Bellik

Esasy parametr

piksel meýdançasy 1.875mm _  
piksel gurluşy 1R1G1B  
piksel dykyzlygy 284444 / m2  
Modulyň çözgüdi 128 (W) * 64 (H)  
Modulyň ululygy 24 0mm * 12 0mm  

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar  
ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00700 cd / ㎡  
reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar  
Gorizontal görnüş ≥ 140 °  
dik görmek burçy ≥ 120 °  
Görünýän aralyk ≥3 metr  
Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%  
Kontrast 0003000: 1  

TERJIME EDIP BOLMAK

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3  
çal 65536  
dolandyryş aralygy Tor kabeli: 100 metr, optiki süýüm: 10 kilometr  
sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC  
Kadr ýygylygy ≥ 60HZ  
täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz  
dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň  
Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş  

IŞLER

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat  
Adaty durmuş 50,000 sagat  
Gorag synpy IP20  
iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃  
Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl  
Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃  

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 4.2-5V  
Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz  
Iň ýokary energiýa sarp edilişi 650W / ㎡  
Ortaça sarp ediş 260W / ㎡  

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň